ingilizce konu anlat覺m覺

Time Clauses – 襤ngilizce Konu Anlat覺m覺

Time Clauses – 襤ngilizce Konu Anlat覺m覺 TANIM “Time Clause” yap覺larda zaman uyumu kural覺na dikkat etmek gerekir. Bu c羹mlelerde, ana c羹mle ile yan c羹mlede kullan覺lan tense uyumlu olmal覺d覺r. Yani,

Not only….. but also…. Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler

Not only….. but also…. Not only在ut also c羹mlede kullan覺ld覺覺nda c羹mleyi devrik c羹mle haline getirir. Anlam覺 SADECE/YALNIZCA DE襤L 色 AYNI ZAMANDA d覺r. Baz覺 durumlarda also kullan覺lmayabilir. Bu kafan覺z覺 kar覺t覺rmamal覺d覺r. Alsonun yerini as well de alabilir. I lost my glasses. I lost my notebook. -> Not only I lost my glasses but also my notebook. (Sadece g繹zl羹羹m羹

Subjunctive Mood (襤stek Kipi) Konu Anlat覺m覺

Subjunctive Mood (襤stek Kipi) Konu Anlat覺m覺 T羹rk癟ede dilek kipi …mesi, …mas覺 eklindedir. C羹mle olarak 繹rneklersek; Ben Alinin burda olmas覺n覺 istiyorum. Doktor Ona dinlenmesini s繹yledi, gibi.

Whether Kullan覺m覺 – 襤ngilizce Ders Notlar覺

Whether Kullan覺m覺 – 襤ngilizce Ders Notlar覺 ….ip ….imedii anlam覺nda olup, olaya iki y繹nl羹 bakan bir bala癟t覺r. Whether balac覺 bazen or not da alabilir. Genellikle or not ifadesi parantez i癟inde verilir. Bu balac覺n deiik konumlu isim c羹mleciklerindeki kullan覺m覺n覺 g繹relim.

Must + Have V3 Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler

Must + Have V3 Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler Must + Have V3 Must + Have V3, ….m覺 olmal覺 anlam覺na gelir. Bu yap覺 ge癟mie y繹nelik g羹癟l羹 bir tahmin i癟in kullan覺l覺r. rnein, biri girdii s覺navdan sonra neeli g繹r羹ld羹羹nde s覺nav覺 iyi ge癟mi olmal覺 deriz.

Have to Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler

Have to Kullan覺m覺 ve rnek C羹mleler “Have to” yard覺mc覺 fiildir. Bir zorunluluk ifade eden “……meli, ………..mal覺” eki eklindedir. Ancak bu zorunluluk, konuan覺n koyduu zorunluluk deil, bir tak覺m d覺 mecburiyetlerin getirdiibir zorunluluktur.

REFLEXIVE PRONOUNS – Konu Anlat覺m覺

REFLEXIVE PRONOUNS – Konu Anlat覺m覺 Aa覺daki tabloda en sa kolonda g繹z羹ken zamirler “reflexive pronouns” olarak adland覺r覺l覺r veT羹rk癟ede “kendim”, “kendisi”, “kendimiz” gibi anlamlara gelir. OBJECT PRONOUNS REFLEXIVE PRONOUNS I-me myself You-you yourself/yourselves He -him-himself She herherself Itititself We-us - ourselves They them themselves Aa覺daki T羹rk癟e c羹mleye bak覺n. Beni b覺癟akla kestim. Bu c羹mle yanl覺t覺r, 癟羹nk羹

Whose Kullan覺m覺 – 襤ngilizce Ders Notlar覺

WHOSE …ki onun, …ki onlar覺n anlam覺ndad覺r. 襤yelik belirten zamirdir. Son y覺llarda ingilizce s覺navlar覺nda癟ok fazla sorulan ilgi zamiridir. S覺nav teknii kolay, uygulamas覺 zordur. Hem canl覺 hem de cans覺zlar i癟in kullan覺l覺r. direk sorulmas覺 beklenen bir konudur.

RELATIVE PRONOUNS – 襤lgi Zamirleri

RELATIVE PRONOUNS – 襤lgi Zamirleri 襤lgi zamiri (relative pronoun) demektir. YDS de direk olarak ya bir soru gelir veya gelmez. Ama 癟eviri, anlama gibi kilit noktalarda olduk癟a s覺k ge癟en bir konudur. Dier gramer bilgileri 癟ok iyi bilinse bile bu konuda eksiklik varsa hem s覺nav hem de genel anlamda 襤ngilizce bilgisi a癟覺s覺ndan s覺k覺nt覺 var demektir. Bu

By ve Until / Till Kullan覺mlar覺 ve Aralar覺ndaki Farklar

By ve Until / Till Kullan覺mlar覺 ve Aralar覺ndaki Farklar By: …e kadar Until / Till: …e kadar 襤kisi de ….e kadar anlam覺na gelen bu iki edat aras覺nda 癟ok 繹nemli bir kullan覺m fark覺 vard覺r. Eer konuma an覺 ile gelecekte belirtilen zaman aras覺nda eylem s羹rekli oluyorsa Until / Till kullan覺l覺r. Eer konuma an覺ndan sonra …e kadar ifadesinin