YDS Kelime Listesi

Yds kelimeleri;


consent raz覺 olmak, kabullenmek
considerate d羹羹nceli, sayg覺l覺, anlay覺l覺 ~thoughtful
consistent s羹rekli, istikrarl覺 ~ steady
conspiracy entrika, komplo ~trickery
constrain s覺n覺rlamak, zorlamak, mecbur etmek ~oblige
consume t羹ketmek ~use up, deplete
contemplate d羹羹nmek, tasarlamak
contempt aa覺lama, k羹癟羹k g繹rme ~ disdain
contend rekabet etmek / iddia etmek, 繹ne s羹rmek
content honut, memnun, memnun etmek
contentious tart覺mal覺, ihtilafl覺 ~ controversial
contest yar覺mak, m羹cadele etmek ~compete for
contradict aksini s繹ylemek, 癟elimek
contrive icat etmek, kurmak
convene toplanmak, toplamak
convey nakletmek, ta覺mak
convict su癟lu bulmak, mahkum etmek / z覺tt覺 -> acquit
corroborate dorulamak, desteklemek ~back up
course seyir, ak覺, y繹n
craft beceri, h羹ner / sanat ~knack:h羹neri
credible inan覺labilir
creep s羹r羹nmek, emeklemek ~crawl
crude ham, ilenmemi ~ crude oil
cruel zalim, ac覺mas覺z ~ brutal, merciless
greedy obur, g繹z羹 doymaz
culminate sonu癟land覺rmak, bitirmek, zirveye ulamak
culprit san覺k, u癟lu
cure tedavi etmek, iyiletirmek
curb k覺s覺tlamak, s覺n覺rlamak / kontrol alt覺na almak
curtail azaltmak, k覺saltmak
curtain perde
custody emanet, muhafaza / hapsetme, tutuklama
dare cesaret etmek, c羹ret etmek ~daring~dauntless
dawn afak, g羹n doumu
dazzle a覺rtmak, etkilemek ~ astonish
deal anlama, uzlama
decadence 癟羹r羹me, bozulma
deceit aldatma, doland覺rma ~ fraud
decency terbiye, edep
decent terbiyeli, edepli / uygun
deception aldatma
decline d羹羹, azalma / reddetme
decree kararlat覺rmak / emretmek
deduce from 癟覺kar覺m yapmak, sonucunu 癟覺karmak ~infer from
defect kusur, eksiklik
defer ertelemek
defy meydan okumak, kar覺 gelmek
deficiency eksiklik
definite kesin, belirgin ~exact, precise
on purpose kasten, bile bile~intentionally,deliberately
delicate ince, zarif / dayan覺ks覺zi k覺r覺lgan ~ subtle, fragile
delinquency su癟luluk, kabahat, kusur ~misdeed, misconduct
delineate tasvir etmek, betimlemek, resmini 癟izmek
delusion yan覺lma, hile, aldatma
demolish y覺kmak, 癟繹kertmek ~pull down(y覺kmak, moralini bozmak)
denounce k覺namak~condemn
depart ayr覺lmak, hareket etmek~set off
deplete t羹ketmek ~exhaust
deplore 羹z羹nt羹 duymak
depreciate deer kaybet(tir)mek / k羹癟羹msemek
deprive yoksun b覺rakmak (of)
descend inmek, al癟almak ~go down
descent soy, k繹ken ~ancestry
desert terketmek, ayr覺lmak / 癟繹l
despair umudunu yitirmek
despise aa覺lamak, k羹癟羹msemek~scorn, look down on
destiny kader
detect farketmek, tespit etmek
detention g繹zalt覺na alma ~custody
deter varge癟irmek, cayd覺rmak ~dissuade
detriment zarar, ziyan~harm
devastate y覺kmak, tahrip etmek~wreck, ruin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *