En Basit Anlat覺m覺 襤le 襤ngilizce Tensler

tensler

T羹rk癟e olarak en basit anlat覺m覺 ile tensleri anlatan i癟erii aa覺dan inceleyebilirsiniz. Tensleri kar覺t覺ranlar i癟in olduk癟a faydal覺 bir i癟erik olaca覺na eminim.

BAS襤T CMLE

1. CMLE

Normal koullarda (yani, devrik yap覺 vs. bulunmayan durumlarda) en basit ekli ile c羹mle iki unsurdan oluur:

zne + Y羹klem
(Subject) + (Verb)

T羹rk癟e’de 繹zne 癟ou zaman y羹klemin sonuna bir “kii eki” olarak eklenebildii i癟in a癟覺k癟a kullan覺lmas覺na gerek kalmayabilir.

– (Ben) geldim.
– (Sen) nas覺ls覺n ?

襤ngilizce’de b繹yle birey – 癟ok s覺n覺rl覺 da olsa baz覺 konuma durumlar覺 d覺覺nda – s繹z konusu olamaz.

* (I) came.
* How are (you) ?

ou zaman basit c羹mlede bir de nesne bulunur.

1.1. Subject + Verb

T羹rk癟e bir basit c羹mlede u yap覺 her zaman i癟in ge癟erlidir.

1 2
ZNE + YKLEM
Mehmet 繹retti.

襤ngilizce bir basit c羹mlede de, nesne bulunmad覺覺 durumlarda, bir farkl覺l覺k g繹r羹lmez.

1 2
SUBJECT + VERB
Mehmet taught.

1.2. Subject + verb + object

T羹rk癟e bir c羹mleye nesne eklendii zaman, s覺ralama 繹yle olur:

1 2 3
ZNE + NESNE + YKLEM
Mehmet oluna 繹retti.

襤ngilizce bir c羹mleye nesne eklendii zaman, T羹rk癟e c羹mle yap覺 ile aras覺ndaki ilk temel fark ortaya 癟覺kar.

1 3 2
SUBJECT + VERB + OBJECT
Mehmet taught his son.

 1. BAS襤T CMLELER襤N EV襤R襤S襤

2.1. Subject + verb

T羹rk癟e ve 襤ngilizce basit c羹mle yap覺lar覺 sadece 繹zne ve y羹klem s繹z konusu olduunda bir farkl覺l覺k g繹stermedii i癟in, 癟eviri konusunda yap覺 a癟覺s覺ndan bir sorun 癟覺kmamaktad覺r.

1 2
ZNE + YKLEM
Mehmet geldi.

Mehmet came./has come.
SUBJECT + VERB
1 2

2.2. Subject + verb + object

Nesne s繹z konusu olduunda T羹rk癟e ve 襤ngilizce basit c羹mle yap覺lar覺 birbirinden farkl覺 olduu i癟in, 癟eviri ilemi s覺ras覺nda da c羹mleyi oluturan unsurlar覺n diziliinde deiiklik yapmak gerekecektir.

1 2 3
ZNE + NESNE + YKLEM
Mehmet eve geldi.

Mehmet came home.
SUBJECT + VERB + OBJECT
1 3 2

Bu c羹mlelere yer, zaman ve durum belirten kelime ve yap覺lar覺n da eklenmesi durumunda her iki dil aras覺ndaki yap覺sal farkl覺l覺klar iyice belirginleecektir.

Basit c羹mlelerin yap覺s覺 konusu 癟eviri a癟覺s覺ndan – kolay g繹r羹nd羹羹 i癟in – 繹nemsenmeyebilir. Ancak,

SVO (襤ngilizce

SOV (T羹rk癟e)

 

yap覺s覺n覺n, karma覺k c羹mlelerin 癟evirisini yaparken s羹rekli g繹z繹n羹nde tutulmas覺 gerekecektir. Bu konu ileri konularda ayr覺nt覺l覺 olarak ele al覺nmakta.
ZAMAN KAVRAMI

 1. GiRi

Bu ve bunu izleyen ana bal覺k alt覺nda 襤ngilizce’de yer alan b羹t羹n zamanlar (= tense) ve yard覺mc覺 y羹klemler (= modal verbs) iki ayr覺 bal覺k alt覺nda ele al覺nmaktad覺r. Zamanlar “Present”, “Past”, ve “Future” s覺ras覺 ile, yard覺mc覺 y羹klemler ise alfabe s覺ralamas覺nda ele al覺nmaktad覺r. nemli 癟eviri 繹zellikleri, her zaman olduu gibi, kutu i癟inde verilmektedir.

 1. “Present” : Geni zaman / imdiki zaman

2.1. Simple Present Tense

 1. a) Her zaman olan/olabilecek olaylar i癟in kullan覺l覺r.

– The earth rotates around the sun.
D羹nya g羹nein 癟evresinde d繹ner.

 1. b) Bir olay覺 naklederken, 繹zellikle hikaye dilinde kullan覺l覺r.

– Rosencrantz flips a coin.
Rosencrantz yaz覺 tura i癟in para atar.

 1. c) Her zaman olan, olabilecek ve bir s覺kl??a sahip olaylar覺n anlat覺m覺nda kullan覺l覺r.

– I always/sometimes/rarely brush my teeth.
Dilerimi her zaman/bazan/nadiren f覺r癟alar覺m.
Simple Present‘覺n bu kullan覺mlar覺 (A-C) T羹rk癟e’ye aktar覺l覺rken “y羹klem + -Er/-Ir” yap覺s覺 kullan覺l覺r.

 1. d) Gelecee ait kesin bir olaydan s繹z ederken kullan覺l覺r.

– We set off after lunch.
le yemeinin ard覺ndan yola 癟覺k覺yoruz.

 1. e) Normalde “y羹klem + -ing” yap覺s覺 ile kullan覺lmayan baz覺 y羹klemlerle birlikte kullan覺l覺r. Bu y羹klemlerin bal覺calar覺:

astonish, belong to, believe, concern, consist of, contain, depend on, deserve, detest, dislike, doubt, feel, fit, forget, guess, have, hear, hate, imagine, include, impress, know, like, love, need, owe, realize, recognize, regret, resemble, remember, satisfy, see, seem, smell, sound, suppose, taste, think, understand, want, wish

 • feel y羹klemi “fikir sahibi olmak” (- I feel he is right) anlam覺nda “-ing” almaz; “hissetmek” anlam覺 (- How are you feeling today?) ta覺d覺覺nda “-ing” al覺r.
 • have y羹klemi “sahip olmak” (- She has three children.) anlam覺nda “-ing” almaz”; “..almak / yemek” anlam覺 (- They are having lunch.) ta覺d覺覺nda “-ing” al覺r.
 • hear y羹klemi al覺覺lmad覺k durum belirttiinde (- I’m hearing things. / Gaipten sesler duyuyorum.) “-ing” ile kullan覺labilir.
 • see y羹klemi al覺覺lmad覺k durum belirttiinde (- I’m seeing double) “-ing” ile kullan覺labilir.
 • smell y羹klemi “koku salmak” (- It smells nice.) anlam覺nda “-ing” almaz; “koklamak” anlam覺 (-She is smelling the flowers.) ta覺d覺覺nda “-ing” ile al覺r.
 • taste y羹klemi “tad覺 olmak” (- It tastes nice.) anlam覺nda “-ing” almaz; “tatmak” anlam覺 (- Why are you tasting the soup?) ta覺d覺覺nda “-ing” al覺r.
 • think y羹klemi “fikir sahibi olmak” (- I think he is right.) anlam覺nda “-ing” almaz; “d羹羹nmek” anlam覺 (- What are you thinking ?) ta覺d覺覺nda “-ing” al覺r.

Simple Present‘覺n bu kullan覺mlar覺 (D-E) T羹rk癟e’ye aktar覺l覺rken “y羹klem + – Er/-Ir” ya da 癟ou kez “y羹klem + – Iyor” yap覺s覺 kullan覺l覺r.

 1. f) Emir vermek i癟in kullan覺l覺r.

– Stop !
Dur !

2.2. Present Continuous Tense

 1. a) u anda ger癟eklemekte olan olaylar i癟in kullan覺l覺r.

– You are reading a sentence.
Bir c羹mle okuyorsun/okumaktas覺n.

 1. b) u aralar olmakta olan olaylar i癟in kullan覺l覺r.

– I am reading a wonderful novel.
ahane bir kitap okuyorum/okumaktay覺m.

 1. c) Gelecee y繹nelik kesin planlarda kullan覺l覺r.

– What are you doing tomorrow ?
Yar覺n ne yap覺yorsun ?

 1. d) Konumac覺y覺 tedirgin eden ve s覺k tekrarlanan bir olay i癟in “always” ile birlikte kullan覺l覺r.

 

– She is always complaining about my dog.
S羹rekli / Hep / Durmadan k繹peimden ikayet ediyor.
Present Continuous‘un bu kullan覺mlar覺 (A-D) T羹rk癟e’ye “y羹klem + -Iyor/-mEktE” kullan覺larak aktar覺l覺r.

2.3. Present Perfect Tense

 1. a) Az 繹nce tamamlanan bir olay i癟in, genelde “just” ile kullan覺l覺r.

– I have just drunk a cup of tea.
Az 繹nce/Daha imdi bir fincan 癟ay i癟tim.

 

 1. b) Yap覺lm覺 ama zaman覺 belli olmayan eylemler i癟in, ya da zaman belli olsa da eylemin kendisi kadar 繹nemli olmad覺覺 durumlarda kullan覺l覺r.

 

– Peter has been to the States twice.
Peter Amerika’da iki kez bulundu./Birleik Devletler’e iki kez gitti.

 1. c) Ge癟mite yap覺lm覺, u anda ya da gelecekte yap覺labilme olas覺l覺覺 var olan olaylar i癟in kullan覺l覺r.

 

– He has won 3 Oscars.
3 Oscar kazand覺.

 

 1. d) S覺n覺rlar覺 kesin belirtilmeyen bir zaman覺 belirtmekte olan bir terim ile birlikte [1], ya da, olay覺n ge癟tii zaman diliminin hen羹z sona ermedii durumlarda [2] kullan覺l覺r.

 

– The population has risen dramatically lately. [1]
N羹fus son zamanlarda 繹nemli 繹l癟羹de artt覺/artm覺t覺r.
Present Perfect‘in bu kullan覺mlar覺 (A-D) T羹rk癟e’ye “y羹klem + -DI”, 癟eviri metni resmi bir dil ta覺d覺覺nda da “y羹klem + – mItIr” yap覺s覺 ile aktar覺l覺r.
– They haven’t had a holiday this year. [2]
Bu sene tatil yapmad覺lar.

 1. e) “be” y羹klemi ile birlikte, nitelik, yer, vs. belirten yap覺lar覺n oluturulmas覺nda kullan覺l覺r.

 

– I have been a teacher for 7 years.
Yedi senedir 繹retmenim/繹retmenlik yapmaktay覺m/yap覺yorum.
Bu kullan覺m (E) T羹rk癟e’ye “y羹klem + -DIr” yap覺s覺 ile aktar覺l覺rsa da -DIr tak覺s覺 genelde d羹er.

2.4. Present Perfect Continuous Tense

 1. a) Present Perfect’ten farkl覺 olarak, daha s羹reli bir eylemi kapsar.

– I have been writing since ten this morning.
Bu sabah ondan beri yaz覺yorum/yazmaktay覺m.

 1. b) Kimi zaman, olay覺n kendisi bitmi olsa bile etkisi s羹rmektedir.– You look terrible. Have you been fighting ?
  Berbat g繹r羹n羹yorsun. Kavga m覺 ettin ?

Present Perfect Continuous T羹rk癟e’ye, eylem sonu癟lanmam覺 ise (A) “y羹klem + -Iyor/-mEktE”, eylem sonu癟lanm覺 ise (B) “y羹klem + -DI” ile aktar覺l覺r.

 1. Past : Ge癟mi zaman

3.1. Simple Past Tense

 1. a) Ge癟mite belirli bir zamanda bitmi bir olay i癟in kullan覺l覺r. Bu kullan覺m覺n Present Perfect’ten fark覺 olay覺n ge癟tii zaman覺n ve ayr覺nt覺lar覺n 繹nem kazanmas覺d覺r.

 

– He left a minute ago.
Bir dakika 繹nce 癟覺kt覺.

– Where did the accident happen ?
Kaza nerede oldu ?
Simple Past‘覺n bu kullan覺m覺 (A) T羹rk癟e’ye “y羹klem + -DI”, daha resmi yap覺larda ise “y羹klem + mItIr” kullan覺larak aktar覺l覺r.

 1. b) Ge癟mie ait bir al覺kanl覺k i癟in “always”, “never”, vs. ile kullan覺l覺r.

– He always wore a hat.
S羹rekli/Hep apka giyerdi.
Simple Past‘覺n bu kulan覺m覺 (B) T羹rk癟e’ye “y羹klem + -I/ErdI” kullan覺larak aktar覺l覺r.

3.2. Past Perfect Tense

 1. a) Ge癟mie ait iki olay覺n bulunduu bir durumda ve bu iki olaydan birinin dierinden 繹nce olmas覺 halinde, 繹nce olan olay i癟in “Past Perfect”, sonra olan olay i癟in de “Simple Past” kullan覺l覺r.

 

– When the police arrived, the burglad had escaped.
Polis geldiinde h覺rs覺z ka癟m覺t覺.

 1. b) “Past Perfect” temelde “Present Perfect’in past halidir.

– He had won 3 Oscars.
3 Oscar kazanm覺t覺.
Past Perfect T羹rk癟e’ye “y羹klem + -mItI” ile, ya da, pek s覺k olmasa da, “y羹klem + – D覺ydI” ile aktar覺l覺r.

3.3. Past Perfect Continuous Tense

“Present Perfect Continuous” yap覺n覺n past halidir.

– I had been writing since 10 this morning.
O sabah 10’dan beri yazmaktayd覺m.

– You looked terrible. Had you been fighting ?
Berbat g繹r羹n羹yordun. Kavga m覺 etmitin ?
Past Perfect Continuous T羹rk癟e’ye ” y羹klem + – Iyordu / -mEktEydI / -mItI kullan覺larak aktar覺labilir.

3.4. Past Continuous Tense

 1. a) Ge癟mite bir s羹re devam etmi olan olaylar覺n aktar覺m覺nda kullan覺l覺r.

– She was earning quite a lot of money.
Olduk癟a 癟ok para kazan覺yordu / kazanmaktayd覺.

 1. b) Devam etmekte iken ani ve daha k覺sa bir eylemle kar覺laan ya da o eylem taraf覺ndan kesintiye urat覺lan bir eylem i癟in kullan覺l覺r.

– When she heard the explosion she was having bath.
Patlamay覺 duyduunda banyo yap覺yordu.
Past Continuous T羹rk癟e’ye “y羹klem + -Iyordu / -mEktEydI” ile aktar覺l覺r.

3.5. “Infinitive” yap覺larda past

Infinitive” (to + y羹klem) 襤ngilizce’de “to have + V3” ile past hali al覺r.

– He is believed to have a big fortune. PRESENT
襤nan覺a g繹re b羹y羹k bir serveti var.

– He is believed to have lived in misery. PAST
襤nan覺a g繹re sefalet i癟inde yaad覺 / yaam覺.

3.6. “Gerund” yap覺larda past

Gerund” (y羹klem + – ing) yap覺s覺 “having + V3” kullan覺larak past yap覺labilir.

– Having completed the task, the students had a break.
(= After they had completed … )
G繹revi tamamlad覺ktan sonra 繹renciler ara verdiler.

Bu yap覺 perfect nitelik de ta覺yabilir.

– Having completed the task, the students will have a break.
(= After they have completed …. )

 1. Future: Gelecek zaman

4.1. will

 1. a) Bir plan ya da kesinlemi ama癟 olmad覺覺 durumlarda kullan覺l覺r.

– Don’t worry. You’ll succeed.
Endielenme. Baaracaks覺n.
Bu kullan覺m (A) T羹rk癟e’ye “y羹klem + – EcEk” ile aktar覺l覺r.

 1. b) Sonucun kesin / doal olduu bilinen durumlarda, kimi zaman da bir inatlama s繹z konusu ise kullan覺l覺r.

 

– When it is wet, this paint will give a terrible smell.
Islakken bu boya berbat bir koku salar / salacakt覺r.

– Don’t insist. She will say no.
Israr etme. Hay覺r der / diyecektir.
Bu kullan覺m (B) T羹rk癟e’ye “y羹klem + – I/Er” ya da “y羹klem + – EcEkDIr” ile aktar覺l覺r.

4.2. be (am/is/are) going to

 1. a) Bir plan ya da kesinlemi ama癟 olduu zaman kullan覺l覺r.

– Don’t worry. I’ll help you.
Endielenme. Sana yard覺m edeceim.

 1. b) Bir eylemin ger癟ekleeceine ait kesin iz, belirti varsa kullan覺l覺r.

– She looks very pale. I think she’s going to faint.
ok solgun g繹r羹n羹yor. San覺r覺m bay覺lacak.
Bu kullan覺mlar (A-B) T羹rk癟e’ye “y羹klem + – EcEk” ile aktar覺l覺r.

 1. c) “was / were going to” yap覺s覺 yap覺lmas覺 ama癟lanan ama ger癟eklemesine olanak ya da gerek kalmayan eylemler i癟in [1] – ya da bunun tam tersi olarak ger癟eklemesine gerek yokken ger癟ekleen [2] – olaylar i癟in kullan覺l覺r.

 

– I was going to call him. He called me. [1]
Onu arayacakt覺m. O beni arad覺.

– They weren’t going to visit the ancient church but they did so while they took shelter there during the rain. [2]
Antik kiliseyi gezmeyeceklerdi ama yamurdan korunmak i癟in oraya s覺覺nd覺klar覺nda geziverdiler.
Bu kullan覺m (C) T羹rk癟e’ye y羹klem + – EcEktI” ile aktar覺l覺r.

4.3. be (am/is/are/ ..) to

 1. a) “will (definitely)” anlam覺nda kullan覺l覺r.

– The Queen is to visit New Zealand.
Krali癟e Yeni Zelanda’y覺 ziyaret edecek.
Bu kullan覺m (A) T羹rk癟e’ye “y羹klem + – EcEk” ile aktar覺l覺r.

 1. b) “should” anlam覺nda kullan覺l覺r.

– You are to do your homework.
Ev 繹devini yapman gerek.
Bu kullan覺m (B) T羹rk癟e’ye “should” gibi aktar覺l覺r.

4.4. Future Continuous Tense

Gelecekte s羹r羹yor olacak eylem i癟in kullan覺l覺r.

– This time tomorrow, I’ll be sleeping.
Yar覺n bu saatler uyuyor olaca覺m.
Future Continuous T羹rk癟e’ye “y羹klem + – Iyor / – mEktE olacak” ile aktar覺l覺r.

4.5. Future Perfect Tense

Gelecekte bir zamanda tamamlanm覺 olacak eylem i癟in – genelde zaman belirten by kelimesi ile birlikte – kullan覺l覺r.

– This time tomorrow, I’ll have gone to bed.
Yar覺n bu saatler yatm覺 olaca覺m.

Future Perfect T羹rk癟e’ye “y羹klem + – mI olacak” ile aktar覺l覺r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *