2011 KPDS’de 覺km覺 Kelimeler Listesi ve Anlamlar覺

2011 KPDS’de 覺km覺 Kelimeler Listesi ve Anlamlar覺


 

Kelime Anlam覺
a number of 癟ok
ability yetenek
absorb kabul etmek, i癟ine 癟ekmek
account olay, hikaye
acquire elde etmek
ambitious h覺rsl覺
amount miktar
ancestor ata, cet
appreciate takdir etmek, beenmek
assumption varsay覺m
attention ilgi, dikkat
average ortalama
based on -e dayal覺
benefit from -den fayda salamak
benefits faydalar, yararlar
border s覺n覺r
break bozmak, y覺kmak
brighter daha zeki
budget deficits b羹t癟e a癟覺覺
burden y羹k, s覺k覺nt覺
come ortaya 癟覺kmak
compared k覺yaslamak
complain ikayet etmek
complete tamamlamak
conclude sonucuna varmak
contrary to -n覺n aksine
contribute to -e neden olmak, katk覺da bulunmak
curb kaz覺mak, dizginlemek
(enflasyon)
currency para birimi
debt bor癟
decade on y覺l
declare ilan etmek, a癟覺klamak
discovery keif
disorder hastal覺k
distance mesafe
divide b繹lmek
emerge ortaya 癟覺kmak
encounter kar覺lamak
enterprise giriim, teebb羹s
era 癟a, d繹nem
estimate estimated
even hatta, bile, baya
eventually sonunda
evidence kan覺t
exaggerating abart覺l覺
exist var olmak
fluctuation dalgalanma
for instance 繹rnein
former eski, 繹nceki
get around yay覺lmak
gross domestic product gayri safi milli has覺la
growth b羹y羹me
honest d羹r羹st
ignore g繹rmezden gelmek
increase artmak, y羹kselmek
instability istikrars覺zl覺k
intelligence zeka
lead -e yol a癟mak, -e sebep
olmak
long-term uzun vadeli
mock alay etmek
nomadic g繹癟ebe
observe g繹zlemlemek
occur meydana gelmek
occurrence olay, vaka
particularly 繹zellikle
partnership ortakl覺k
peripheral 癟evresel
preference tercih
pregnancy hamilelik
previous bir 繹nceki
private 繹zel
promise s繹z vermek
proportion oran
propose 繹nermek, teklif etmek,
s繹ylemek
proximity yak覺nl覺k
publish yay覺nlamak
raise art覺rmak, y羹kseltmek
randomly tesad羹fen
rate oran
related ilgili, alakal覺
relatively nispeten, dierlerine g繹re
relocation yer deitirme
remoteness uzakl覺k
replicate kopyalamak
required gerekli olan
resemble benzemek
savage yabanc覺
separate ay覺rmak
spoil lekelemek, bozmak
spread yay覺lmak, yaymak
strength g羹癟
struggle 癟abalamak
substantial 繹nemli derecede, olduk癟a
tyranny bask覺, zul羹m
vulnerable hassas, kar覺 korunmas覺z
wireless kablosuz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *