2009 Y覺l覺 May覺s ve Kas覺m KPDS S覺navlar覺nda 覺km覺 Kelimeler ve Anlamlar覺

2009 Y覺l覺 May覺s ve Kas覺m KPDS S覺navlar覺nda 覺km覺 Kelimeler ve Anlamlar覺


 

Kelime Anlam覺
abandon terketmek, b覺rakmak, vazge癟mek
administrators y繹neticiler
agricultural tar覺msal
allow izin vermek, m羹sade etmek
alloy ala覺m
altogether tamamiyla, b羹t羹n羹yle
ancient eski, antik
and thus ve b繹ylece
anticipate 繹nceden tahmin etmek
appear ortaya 癟覺kmak, g繹r羹nmek
application uygulama
arches kemerler
architecture mimari
arrangements d羹zenlemeler
autonomously ba覺ms覺z olarak
back dersteklemek
base 羹st
benign iyi
broad geni
burden a覺r y羹k
certain kesin
chief bal覺ca, ana
circumference daire 癟evresi; 癟ember
coal k繹m羹r
collapse 癟繹k羹
commerce ticaret, al覺m sat覺m
commercial treaties ticari antlamalar
compete with -ile rekaber etmek
complete tamamlamak
conflict 癟at覺ma, sava
conquest fetih
conquests zafer, fetih
conserving muhafaza etmek, korumak
constructed yapmak, ina etmek, bina
etmek
construction yap覺m, inaat
continental k覺tasal
convert deitirmek
counterattack kar覺 sald覺r覺ya ge癟mek
cover kaplamak
cross ha癟, art覺
crucial 繹nemli
curved erilmi, b羹k羹lm羹
dealt with ile ilgilenmek
decline 癟繹kmek, duraklamak,
azalmak
defeat yenme, yenilgi, bozguna urama
defeat yenme, yenilgi
delicacy incelik, kibarl覺k, zerafet
destruction y覺k覺m, yok etme
disappear g繹zdem kaybolmak
disastrous felaket getiren
distance mesafe
divide b繹lmek, taksim etmek;
b繹l羹nmek
divide b繹lmek, ay覺rmak
dome kubbe
emerge ortaya 癟覺kmak
emperor imparator
enclosed to kapsamak, i癟inde bulundurmak
engaged in -ile megul olmak
enslave k繹leletirmek
enslaved k繹leletirmek
entrench yerlemek
erode yok olmak, a覺nmak
especially 繹zellikle
essential gerekli
estates gayrimenkul
evidence kan覺t
evidently a癟覺k癟a, belli ki
exporting ihra癟 etmek
extension uzant覺
extraterrestrial yery羹z羹ne ait olmayan
fade yok olmak
fate kader
feature 繹zellik
filled ile dolu
floods sel
framework iskelet, karkas
gain kazanmak
gather biraraya gelmek, toplanmak
grain tah覺l
grandeur ihtiam, g繹rkem, heybet
graze otlamak; otlatmak
growth b羹y羹me, gelime
harmless zarars覺z
highlight vurgulamak, alt覺n覺 癟izmek
huge b羹y羹k
impact etki
important 繹nemli, ehemmiyetli, m羹him
in turn s覺ra ile; s覺ras覺yla;
n繹betlee
industrial end羹striyel
infrastructure altyap覺
inhabitants (bir yerde) oturan kimse, sakin
innovation yenilik
interventionist m羹dahaleci, kar覺an
invade istila etmek
iron demir
known as olarak bilinmek
known as olarak bilinen
labour i癟i
lawful yasal, yasalara uygun
lead -e yol a癟mak, -e neden
olmak
liquid s覺v覺
magnificent g繹rkemli, ihtiaml覺
malleable d繹v羹lebilir
manufacture 羹retim
manufacture 羹retmek
maritime deniz k覺y覺s覺nda olan
masonry duvarc覺l覺k; ta癟覺l覺k
mass
producing
seri 羹retim
massive b羹y羹k, devhasa
merchants t羹ccarlar
mighty g羹癟l羹, kuvvetli
mullahs mollalar
murderous kanl覺, 繹l羹m sa癟an
obsolete kullan覺lmayan, modas覺
ge癟mi
obviously a癟覺k癟a
occasional ara s覺ra meydana gelen
occur meydana gelmek, olmak
oil revenues petrol gelirleri
opinion fikir, d羹羹nce
overturned bozulmak, alt羹st etmek,
devirmek
patient sab覺rl覺
permit izin vermek
pillars s羹tunlar, direkler
port liman
prevent 繹nlemek, engellemek
private 繹zel
proceed ilerlemek
process s羹re癟
profitable karl覺, kazan癟l覺
prospect ihtimal, olas覺l覺k
prosperity zanginlik, refah
purposes ama癟lar
quantities miktar
quarrel tart覺ma
range yelpaze, s覺ra, dizi
rapid h覺zl覺
rather than -den ziyade
realignments yeniden antlama
rebellion isyan
regarded as olarak g繹rmek, olarak
deerlendirmek
regions b繹lgeler
regulate d羹zenleme
relied on -e bal覺 olmak, -e g羹venmek
rely -e bal覺 olmak, -e
dayanmak
replaced with ile deimek
respect sayg覺
rest -e dayanmak
result -den kaynaklanmak
revolution devrim
rim kenar
sail denizde yolculuk yapmak
scale 繹l癟ek
scale b羹y羹k 繹l癟羹de
seal yetki vermek, m羹h羹rlemek
seize ele ge癟irmek
shah ah
shape bi癟im, ekil
shape ekillendirmek
sheep raising koyun yetitiren
shift deiim
short term k覺sa vadeli
significant 繹nemli
slavery slave -k繹le, slavery-k繹lelik
soil toprak
sophisticated karma覺k, 癟ok ey bilen
sources kaynaklar
sovereigns iktidarda olan
speculation spek羹lasyon
spring -den ortaya 癟覺kan
square kare
stagnation durgunluk
steadily d羹zenli bir ekilde
steam buhar
steer uzaklamak
strength kuvvet, g羹癟
struggles m羹cadele, 癟aba , ura
sufficiently yeterli bir ekilde
suspend as覺l覺 kalmak
take farketmemek, g繹rmezden gelmek
taxation vergilendirme
term adland覺rmak, adland覺r覺lan
the latter ikinci k覺s覺m
threats tehditler
through arac覺l覺覺yla, yard覺m覺yla
together with ile birlikte
trade ticaret
traditional geleneksel
transform d繹n羹t羹rmek
transformation d繹n羹羹m, deiim
treaty anlamalar
triangular 羹癟gen, 羹癟gen bi癟iminde
ultimately sonunda
undertake 羹zerine almak, 羹stlenmek
undertaken 羹zerine almak
underway yap覺m a覺mas覺nda
various 癟eitli
vast b羹y羹k
vast 癟ok b羹y羹k
virtually hemen hemen, neredeyse
voyages deniz yolculuu; sefer
wanders -den ayr覺lmak
weapons silahlar
westward bat覺ya doru
whereby arac覺l覺覺yla, vas覺tas覺yla
woolproducing y羹n 羹reten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *